ساخت یک کاوشگر برای یک جعبه بند یا دریچه جاریشدن برنامه