کارخانه های تولید نمک های الکتریکی و فلفل شیکر آسیاب