چرخ کربو راندوم آسیاب سنگ

  • مهندسی مواد متالورژی پودر

    پودرسازی مکانیکی بوسیله آسیاب ساچمهای ف ته نشینی سازی الکترونی ف اتمیزاسیونی و احیاء گازی و سایر روشهای که کمتر معمولد عبارتند از ذرات کربو تنگستن را میتوان بدین روش بصورت پودر دراورد

    [دریافت قیمت]