تقاضا برای شستن مواد معدنی و کارخانه فرآوری در هند