منابع چین نیروگاه با استفاده از یک کارخانه که تولید کنندگان؟