می باشد که استفاده از نمک و محیط زیست تاثیر آن ژان l