بسیاری از گیاهان با سوخت زغال سنگ استفاده از آسیاب های توپ